Om grenseboerbevis

Grenseboerbevis kan utstedes til norske statsborgere, og til tredjelands borgere, som på lovlig vis har vært fast bosatte i grensenære områder i minimum de siste tre år, og som har gode grunner til å søke om grenseboerbevis bl.a. ut i fra behovet for å ivareta kontakter med slektninger, samt kontakter av sosial, kulturell, økonomisk eller annen art, som i henhold til de Russlands lovgivning ikke er forbundet med ervervsmessig virksomhet eller næringsvirksomhet.

Beviset gir beboere i grensenære områder i ett av landene retten til innreise og opphold i det Russlands grenseområde i opptil 15 dager hver gang, regnet fra innreisedato.

Det finnes ingen øvre tidsbegrensning for opphold i grensenæreområder i løpet av grenseboerbevisets gyldighetsperiode.

Beviset utstedes for en periode på 3 år, dog ikke for en periode som overskrider gyldighetsperiode for det reisedokumentet som danner grunnlag for utstedelse av grenseboerbevis.

Merk!

I overensstemmelse med Avtalen mellom Den russiske føderasjonens regjering og kongeriket Norges regjering om forenklet grensepassering for innbyggere i grensenære områder i Den russiske føderasjonen og kongeriket Norge er det slik at:

 • Kun Den russiske føderasjonens generalkonsulat i Kirkenes har fullmakt til å motta søknader om grenseboerbevis samt til å utstede slike bevis;
 • Russlands grensenære område består av kommunene Nikel og Petsjenga, som befinner seg i en avstand av 30 kilometer fra den russisk-norske statsgrensen, samt kommunene Zapoljarnyj og Korzunovo.
 • Beboere i grensenært område i Norge skal kun reise inn i russisk grensenært område og ut igjen gjennom det internasjonale grensepasseringspunktet over den russisk-norske statsgrensen, Borisoglebsk – Storskog.

For utstedelse av grenseboerbevis må følgende fremlegges:

 1. Et gyldig pass;
 2. Et søknadsskjema som er utfylt og undertegnet av søkeren personlig;
 3. Et fargebilde, 3,5 x 4,5 cm. På lys bakgrunn, hvor ansiktet vises tydelig rett forfra, uten mørke briller og uten hodeplagg (med unntak av personer som er avbildet med hodeplagg på passbildet som følge av nasjonal eller religiøs tilhørighet). På Det russiske visumsenter kan du benytte tillegstjeneste som gjelder ekspress fotografering;
 4. Dokument som bekrefter søkers lovlige opphold i grensenært område i løpet av minimum de siste tre årene;
 5. Polise for sykeforsikring gjeldende på Den Russiske Føderasjonens territorium.

Dere kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester

Viktig! Dersom du har to eller flere pass vennligst sjekk om du har et gyldig visum i de andre passene dine.

Merk! Den konsulære institusjonen har rett til å kreve fremleggelse av tilleggsdokumentasjon i forbindelse med utstedelse av grenseboerbevis, samt til å innkalle søker til samtale eller forlenge saksbehandlingstiden.

Merk! I overensstemmelse med Avtalen mellom Den Russiske Føderasjonens regjering og Kongeriket Norges regjering om forenklet grensepassering for innbyggere i grensenære områder i Den Russiske Føderasjonen og Kongeriket Norge er det kun Den Russiske Føderasjonens Generalkonsulat i Kirkenes som har fullmakt til å motta søknader om grenseboerbevis og til å utstede slike bevis.

For norske statsborgere og statsborgere fra EU land

Alle gebyrer betales ved søknad med et debet-eller kredittkort direkte på visumsøknad senteret (kontanter aksepteres ikke).

Behandlingstid Konsulatgebyr Servicegebyr
(ink. MVA)
Søknader om grenseboerbevis behandles
vanligvis i løpet av 10 kalenderdager,
men saksbehandlingstiden kan forlenges
til maksimalt 60 kalenderdager.
229 NOK 660 NOK

Merk!

I overensstemmelse med avtalen mellom Den russiske føderasjonens regjering og kongeriket Norges regjering om forenklet grensepassering for innbyggere i grensenære områder i Den russiske føderasjonen og kongeriket Norge fritas følgende personer fra betaling av gebyr:

- mindreårige;

- studenter som følger ordinær undervisning ved lærestedet (mot fremvisning av bevis);

- personer over 60 år.

For å fylle ut søknadsskjemaet, gå til nettstedet visa.kdmid.ru

Tilbud om tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum.

Det russiske Visumsenteret kan nå tilby en ekstra tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum ved innlevering av dokumenter til visumsenteret, eller ved rettelser, på vegne av søkeren (eller etter fullmakt fra denne), av opplysninger som tidligere er oppgitt på søknadsskjemaet, og som er feilaktige.

Visumsøknaden fylles ut på grunnlag de dokumenter og den informasjon som fremlegges av søkeren, og undertegnes av søkeren personlig.

Kostnadene for tjenesten beregnes i tillegg til servicegebyret, og utgjør 120 NOK per side i søknadsskjemaet. For å få utført denne tjenesten kan du henvende deg til en saksbehandler ved Det russiske Visumsenteret når du leverer dokumenter i forbindelse med visumsøknad.

120 NOK for hver utfylte side i visums søknaden.

Kjære kunde!

Vi informerer om at dere kan benytte følgende tillegstjenester i Visumsenteret:

Obs!

 • Å skaffe disse tjenestene påvirker ikke behandlingsprosessen og er ingen garanti at visumset blir innvilget;
 • Gebyr for disse tjenestene taes i tillegg til servicegebyr;
 • Alle de ovennevnte tjenestene tilbys kun dersom kunden ønsker dette;
 • Vennligst se nøye på alle kravene som stilles i forbindelse ytelse av de ovennevnte tjenestene.