Visum for privat besøk

Ordinære private visum utstedes til norske statsborgere, borgere av andre land og søkere uten statsborgerskap som vil reise inn til Russland som en gjest på grunnlag av:

 1. En invitasjon utstedt av den Russlands innenriksministerium etter anmodning fra en russisk statsborger eller en utenlandsk statsborger som har fått oppholdstillatelse i Den Russiske Føderasjonen.
 2. Skriftlig anmodning fra en russisk statsborger til Generalkonsul eller Ambassadør, om en samreise inn til Russland for familiemedlemmer som er utenlandske statsborgere.
 3. Notariat bekreftet skriftlig anmodning fra en EU-statsborger, som i samsvar med loven har rett til å bo i Russland (og faktisk bor i Russland) og vil invitere sin nærmeste familie.

Ordinære, private visum kan også gis til en utenlandsk statsborger i forbindelse med nødvendig innreise til Russland for akutt medisinsk behandling eller på grunn av alvorlig sykdom, eller en nær slektnings bortgang sammen med dokumentasjon av behov for akutt behandling, alvorlig sykdom eller en nær slektnings bortgang.

Private visum utstedes for inntil 90 dager, og kan være enkle eller doble.

Enkeltsaker

Personer som besøker militære og/eller sivile gravsteder må levere følgende dokumenter (*I samsvar med avtalen mellom Russland og Det europeiske fellesskapet om lettelser i utstedelsen av visum til innbyggerne i EU og Den Russiske Føderasjon):

 • Original eller bekreftet kopi av et dokument som bekrefter gravstedets eksistens. Dokumentet skal være utstedt av russiske myndigheter eller organisasjonen "Røde Kors";
 • Original eller kopi av et dokument som bekrefter forholdet (slektninger i en rett linje *) til søkeren og den avdøde. * som rett linje regnes foreldre, barn, barnebarn, ektefeller, besteforeldre;
 • Det utstedes vanligvis kortsiktige private visum, gyldig for inntil 14 dager, til personer som besøker militære og/eller sivile gravsteder.

For akutt behandling, eller på grunn av alvorlig sykdom eller død av en nær slektning forbindelse med behovet for innreise til Russland, kan en utenlandsk statsborger få utstedt et ordinært privat visum basert på avgjørelsen til en ambassadør i Russland eller generalkonsulen i Russland etter skriftlig anmodning fra en utenlandsk statsborger.

Søknaden må inneholde:

 • skriftlig bekreftelse fra den russiske medisinske institusjonen skrevet på institusjonens offisielle brevpapir (stemplet) vedrørende behovet for å gi medisinsk nødhjelp, akutt sykehusinnleggelse eller nødsituasjonsundersøkelse eller alvorlig sykdom hos besøksperson som krever konstant pleie;
 • eller dødsattesten til borger - en nær slektning av søkeren (Som nære slektninger anses ektefeller, barn, foreldre, blant annet foreldrene til ektemann eller kone, hvis den ene ektefellen er som søster eller bror;
 • eller et internasjonalt telegram om dødsfallet til en borger fra en sertifisert myndig representant for en institusjon;
 • dokument som bekrefter det nære forholdet mellom søkeren og den personen har besøkt, eller nære slektninger av søkeren og avdøde.

For akutt behandling, eller på grunn av alvorlig sykdom eller død av en nær slektningi forbindelse med behovet for innreise til  Russland kan en utenlandsk statsborger få utstedt et ordinært privat visum basert på avgjørelsen til  Russlands ambassadør eller generalkonsulen i Russland etter skriftlig anmodning fra en utenlandsk statsborger.

Søknaden må inneholde:

 • skriftlig bekreftelse fra den russiske medisinske institusjonen skrevet på institusjonens offisielle brevpapir (stemplet) vedrørende behovet for å gi medisinsk nødhjelp, akutt sykehusinnleggelse eller nødsituasjonsundersøkelse eller alvorlig sykdom hos besøksperson som krever konstant pleie;
 • eller dødsattesten til borger - en nær slektning av søkeren (Som nære slektninger anses ektefeller, barn, foreldre, blant annet foreldrene til ektemann eller kone, hvis den ene ektefellen er som følger er søster eller bror;
 • eller et internasjonalt telegram om dødsfallet til en borger fra en sertifisert myndig representant for en institusjon;
 • dokument som bekrefter det nære forholdet mellom søkeren og den personen har besøkt, eller nære slektninger av søkeren og avdøde.

For registrering av et vanlig enkelt eller dobbelt privatvisum må det innsendes:

 1. En invitasjon til Den Russiske Føderasjonen:
  1. En invitasjon til Den Russiske Føderasjonen, via den Russlands  innenriksministerium ;
   ELLER
  2. En skriftlig uttalelse fra en borger i Russland adressert til det russiske konsulatets leder som forteller hvilke medlemmer av hans familie som er utenlandske statsborgere; Til dette dokumentet er de nødvendig å vedlegge:
   • kopi av utenrikspass
   • kopi av innenrikspass
   • dokumenter som bekrefter slektskapet med søkeren (kopi av fødselsattest eller vigselsattest)
   • kopi av oppholdstillatelse (begge sider), norsk pass eller registreringsbevis fra Politiet som bekrefter at personen er bosatt i Norge
   OBS! Norske dokumenter som bekrefter slektskapet må være apostillert.
   ELLER
  3. Notariatbekreftet skriftlig uttalelse fra en EU-borger som bor i Russland (lovlig opphold) og vil invitere sin nærmeste familie: kone (mann), mindreårige barn, besteforeldre eller barnebarn. Lovligheten til opphold av innbydende person må bekreftes med medfølgende kopier av dokumenter som bosettingstillatelse, midlertidig oppholdstillatelse, studie- eller arbeidsvisum.
   *Slektskap bevises med kopier av relevante sertifikater fra folkeregister eller liknende dokumenter som er utstedt som sådan i utlandet. I tilfelle søknader fra besteforeldre eller barnebarna – vises to kopier av relevante sertifikater fra folkeregister eller liknende dokumenter som er utstedt som sådan i utlandet, som bekrefter eksistensen av slektsforholdet mellom disse personene.
   OBS! Norske dokumenter som bekrefter slektskapet må være apostillert.
 2. Pass, med minst to tomme sider for visum, gyldig i 6 måneder fra visumets utløpsdato.
 3. Søknadsskjemaet for visum kan utfylles på nett: visa.kdmid.ru, skrives ut og personlig underskrives av søkeren. På Det russiske visumsenter kan du bruke tjenesten for å fylle ut visumsøknadsskjema.
 4. Fargebilde 3,5 X 4,5cm. På en lys bakgrunn med et klart ansiktsbilde uten briller med nedtonede glass og ingen hodeplagg (Med unntak for borgere som, på grunn av deres etniske eller religiøse tilhørighet avbildes iført et hodeplagg på bildet i passet). På Det russiske visumsenter kan du benytte tillegstjeneste som gjelder  ekspress fotografering;
 5. Helseforsikring gyldig i Den Russiske Føderasjon som dekker gyldigheten til visumet.
 6. Dersom du ikke er norsk statsborger er det nødvendig å vise frem kopi av oppholdstillatelse eller registreringsbevis fra Politiet som bekrefter at personen er bosatt i Norge.

Dere kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

Viktig! Dersom du har to eller flere pass, vennligst sjekk om du har et gyldig visum i de andre passene dine.

Merk! Konsulatet kan be om ytterligere dokumenter for visumregistreringen, innkalle til intervju eller forlenge visumets behandlingstid.

For norske statsborgere og statsborgere fra EU land

Alle gebyrer betales ved søknad med et debet-eller kredittkort direkte på visumsøknad senteret (kontanter aksepteres ikke).

Behandlingstid* Konsulatgebyr Servicegebyr (ink. MVA)
Single-entry visa*
4-10 arbeidsdager 840 NOK 660 NOK
1-3 arbeidsdager** 1680 NOK 660 NOK
Double-entry visa*
4-10 arbeidsdager 1344 NOK 660 NOK
1-3 arbeidsdager** 2688 NOK 660 NOK
Multi-entry visa*
4-10 arbeidsdager 2520 NOK 660 NOK
1-3 arbeidsdager** 5040 NOK 660 NOK

*Behandlingstid avhenger av hvilken type invitasjon man har og reguleres av Det russiske konsulat. I noen tilfeller kan behandlingstid forandre seg etter Konsulatets sin avgjørelse.

**1-4 arbeidsdager i visumsenter i Kirkenes. 

Vær oppmerksom på!

Dersom du er statsløs borger, ikke norsk eller EU statsborger, vennligst sjekk prisen hos operatøren ved call-senter ved Det russiske Visumsenter.

Gebyrer og behandlingstid for utstedelse av visum til statsborgere fra andre land og statsløse statsborgere beregnes ifølge ”Konsulatgebyrer som avgjøres av Den Russiske føderasjons konsulatstasjoner”.

Flytting eller erstatning av visum uavhengig av statsborgerskap

Konsulatgebyr Servicegebyr
(ink. MVA)
310 NOK 660 NOK

Vær oppmerksom på! 

Før du innleverer dokumenter for å flytte eller erstatte visum, vennligst kontakt operatøren til call-senter ved Det russiske Visumsenter og sjekk dokumentliste samt behandlingstid.

For å fylle ut søknadsskjemaet, gå til nettstedet visa.kdmid.ru

Tilbud om tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum.

Det russiske Visumsenteret kan nå tilby en ekstra tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum ved innlevering av dokumenter til visumsenteret, eller ved rettelser, på vegne av søkeren (eller etter fullmakt fra denne), av opplysninger som tidligere er oppgitt på søknadsskjemaet, og som er feilaktige.

Visumsøknaden fylles ut på grunnlag de dokumenter og den informasjon som fremlegges av søkeren, og undertegnes av søkeren personlig.

Kostnadene for tjenesten beregnes i tillegg til servicegebyret, og utgjør 120 NOK per side i søknadsskjemaet. For å få utført denne tjenesten kan du henvende deg til en saksbehandler ved Det russiske Visumsenteret når du leverer dokumenter i forbindelse med visumsøknad.

120 NOK for hver utfylte side i visums søknaden.

Kjære kunde!

Vi informerer om at dere kan benytte følgende tillegstjenester i Visumsenteret:

Obs!

 • Å skaffe disse tjenestene påvirker ikke behandlingsprosessen og er ingen garanti at visumset blir innvilget;
 • Gebyr for disse tjenestene taes i tillegg til servicegebyr;
 • Alle de ovennevnte tjenestene tilbys kun dersom kunden ønsker dette;
 • Vennligst se nøye på alle kravene som stilles i forbindelse ytelse av de ovennevnte tjenestene.